Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
+420 778 888 074
+420 778 888 074

Taneční obor

Tanec je skrytý jazyk duše. (Graham Martha)

Taneční obor základních uměleckých škol podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Tanec je umělecký směr, který kultivuje celou osobnost dítěte - její tvůrčí možnosti, usiluje o tělesnou rovnováhu, podporuje smysl pro vnímání nejen sebe, ale i ostatních a celkově může přispět k vytváření hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. V souladu s těmito požadavky rozvíjí TO správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění a tvořivost.

hudebni p1010747

hudebni p1080294

 

Členění tanečního oboru a vyučované předměty

Kolečko (od 5 let)

Děti jsou seznámeny s kolektivními činnostmi zaměřenými na jeho komplexní hudebně estetický rozvoj. Tato výuka propojuje všechny vyučované obory na ZUŠ (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční). Závěrečný výstup této přípravné fáze na studium dalšího oboru je společné vystoupení žáků pro veřejnost.

Přípravná taneční výchova

Cílem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

I. stupeň (od 7 let)

V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučuje taneční průprava a taneční praxe. Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa, rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy. V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti. Ve 3. - 7. ročníku se vyučují tyto taneční techniky – současný tanec, klasický tanec. Žáci jsou také seznámeni se základními lidovými tanci. Klasický tanec (balet) je technika, která upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Součástí klasického tance je výuka tance na špičkách, která vede k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. Současný tanec rozvíjí a prohlubuje hudební a prostorové cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje osobité tvořivé schopnosti. Žáci se učí uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace.

Taneční praxe od 1. ročníku organicky navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování tanečních technik a tanečního projevu žáků. V rámci taneční praxe jsou žáci vedeni k prezentaci choreografií pro interní i veřejná vystoupení, soutěže atd. V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu žáků se zařazují pohybové a taneční hry lidové i umělé, drobné taneční skladby inspirované hudbou pro děti, jednoduché lidové tance a stále náročnější taneční skladby.

hudebni p1010747

hudebni p1080294

vytvarny obor 5

II. stupeň (od 14 let)

Na druhém stupni se vyučuje současný tanec, klasický tanec a základy dějin tance. Taneční praxe je určena pro všechny žáky II. stupně a navazuje na vyučovací předměty. Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů. Kromě toho žáci získávají základní poznatky z dějin tance. Taneční obor se prezentuje v interních i veřejných představeních. Mezi pravidelně se opakující akce patří: Interní vánoční představení v tanečním sále ZUŠ, účinkování žáků z Kolečka na vánočních BETLÉMECH, autorské taneční soutěže žáků, taneční soustředění a workshopy s lektory z různých oblastí tance a především závěrečné představení tanečního oboru, které se pravidelně koná na jaře v Pelclově divadle a představí se při něm všichni žáci oboru.

Oficiální název školy: Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492
Adresa školy: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
KANCELÁŘ: tel.: 778 888 074, e-mail: skola@zusrk.cz

iZUŠ
Image
Image

Income Tax Planning

    View Service